Sparekassen Djursland – regnskab halvår 2023

 • Meget tilfredsstillende halvårsresultat – det bedste i Sparekassens historie
 • Basisresultat øget med 188 %
 • Stigende ud- og indlån
 • Tilfredsstillende omkostningsudvikling
 • Højeste kapitalprocent (NEP) nogensinde 28,4 %
 • Opjustering af årsresultat før skat fra 35-50 mio. kr. til 75-90 mio. kr.
 • Mulighed for at indfri efterstillet kapital før tid

 • Halvåret er præget af kraftigt øget basisindtjening i forhold til foregående halvår. Årsagen er primært det væsentligt højere niveau for markedsrenter, hvilket kommer Sparekassens for-retningsmodel med stort indlånsoverskud (udlånsprocent 40) til gode.
 • Samlet set ender halvårsresultatet på 45,4 mio. kr. før skat, hvilket er det højeste niveau i Sparekassens snart 100 årige historie, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende.
 • Basisresultatet øges fra 13 mio. kr. ved halvåret 2022 til 37,5 mio. kr. som følge af:
  - øget rentemarginal imellem ud- og indlån
  - støt stigende mængder af udlån og indlån (henholdsvis 17 mio. kr. og 25 mio. kr. inkl. pensionspuljer i forhold til halvåret 2022)
  - tilfredsstillende omkostningsudvikling (2,9 %)
 • Sparekassens kunder har det fortsat økonomisk fint. Kundernes gode bonitet og likviditet har medført, at der tilbageføres nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i niveauet 2,9 mio. kr.
 • Sparekassen er fortsat bevidst om, at der er en betydelig risiko for øget økonomisk afmatning i de kommende kvartaler. Dette som følge af sikkerhedssituationen i verden og nationalbankernes bekæmpelse af inflationen med fortsat øgning af renteniveauerne. På nationalt plan kæmper udvalgte landmænd med forårets tørke samt fortsat utilfredsstillende bytteforhold imellem afregnings- og foderpriser. Endvidere forventes udvalgte private husejere med høj grad af finansiering med variabel rente at få stigende udfordringer med renteniveauerne. Sparekassen har derfor valgt at fastholde et ”ledelsesmæssigt skøn” i niveauet 13,0 mio. kr. til dækning af eventuelle ekstraordinære tab som følge af den makroøkonomiske usikkerhed.
 • Kursreguleringer er på et tilfredsstillende niveau (5 mio. kr.). Sparekassen valgte som følge af rentestigningerne at reducere risikoen i obligationsporteføljen medio 2022. I 2023 har Sparekassen valgt at reducere obligationsporteføljen yderligere, idet alternativrenten ved placering af likviditet i Nationalbanken skønnes attraktiv. Sparekassen har ikke børsnoterede aktier i porteføljen – alene aktier i sektorselskaber – som har bidraget med 70 % af den samlede kursregulering.
 • Sparekassens kunder tegner fortsat garantkapital. Sammen med at en række af Sparekassens største kunder har fået det bedre bonitetsmæssigt, medfører det, at Sparekassens samlede kapitalprocent (NEP) ved halvåret kan opgøres til 28,4 %, hvilket er meget tilfredsstillende og den højeste kapitalprocent i Sparekassens historie.
 • Sparekassens forventninger til årsresultatet for 2023 opjusteres fra udmeldt niveau ved årsresultatet 35-50 mio. kr. til forventet et niveau på 75-90 mio. kr.
 • Resultatet samt forventningen til resten af året giver mulighed for at søge Finanstilsynet om indfrielse af nuværende efterstillet kapital før tid (25 mio. muligt i efteråret 2024 og 15 mio. muligt i efteråret 2025).
 • Sparekassens nuværende kunder samt mange nye har taget virkelig godt imod de nye velbeliggende lokaler i Randers og Ebeltoft.

-------------------

Indtjening

Sparekassen har i takt med stigningerne i markedsrenterne og bortfald af negative renter for indlån øget rentemarginalen. Sammen med støt stigende mængder for ud- og indlån er nettorenteindtægten øget fra 32,3 mio. kr. ved halvåret 2022 til 59,7 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

Aktiviteten for omlægninger af realkreditlån er væsentligt mindre i første halvår af 2023 i forhold til første halvår af 2022. Sammen med faldende provision for formidling af realkreditlån samt investeringsprodukter medfører dette et fald i gebyrer og provisionsindtægter på 4,5 %, hvilket ikke er tilfredsstillende men dog en forventet udvikling.

Usikkerheden om hvorvidt en større økonomisk afmatning er på vej er fortsat til stede, selvom markedsudsigterne ser en smule bedre ud end ved udgangen af 2022. Centralbankerne er fortsat i gang med at hæve styringsrenterne for at dæmpe inflationen – og det forventes på sigt at give økonomisk recession i såvel USA som Europa. Dette med udfordringer til følge for udvalgte af Sparekassens kunder. Især private kunder med høj gældsfaktor og gæld med variabel gæld forventes at få udfordringer. Sparekassen har derfor fastholdt 13,0 mio. kr. til dækning af eventuelle ekstraordinære tab. (Ledelsesmæssigt skøn).

Omkostninger

Samlede omkostninger stiger med 2,9 % - heraf et fald på 1,9 % på personaleudgifter og en stigning på 10 % på administrationsudgifter, hvilket primært skyldes investering i nyt IT-samarbejde.

Basisresultat

Basisresultatet (Nettorente- og gebyrer fratrukket omkostninger og afskrivninger) er opgjort til 37,5 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2022 på 188 %.

Kapital og likviditet

Kapitalprocenten (NEP) er udregnet til 28,4 % - eller 30,7 %, hvis halvårets resultat medregnes. Sparekassen forventer at kunne overholde kommende års solvenskrav ved almindelig indtjening. Sparekassen har massiv overdækning i likviditet – LCR er opgjort til 1076 %.

IT-udvikling

Sparekassen har indgået et samarbejde med tre øvrige lokale Sparekasser om at videreudvikle et system til endnu bedre rådgivning af Kunder samt intern styring og ledelse. Vi kalder projektet for ”KLIK” – Kunder, Ledelse, Integration og Kommunikation. Vi forventer, at vi med ”KLIK” og i samarbejde med vores primære dataleverandør SDC vil være i stand til i årene fremover at levere optimale IT-løsninger til gavn for vores kunder – herunder udfordringer og muligheder med den grønne omstilling af vort samfund.

Forventninger til resten af året

Udviklingen for 2. halvår påvirkes fortsat af den usikre makroøkonomiske situation med udsigt til recession samt fortsatte krigshandlinger i Europa. Den positive udvikling i basisindtjeningen forventes at fortsætte. Der forventes øget konkurrence på rentemarginalen samt øgede udgifter til IT-investeringer og offentlig regulering – især på ESG-området. Sparekassen forventer et årsresultat før skat i niveauet 75-90 mio. kr.

Sparekassen fortsætter arbejdet med at støtte op om den ”grønne omstilling”

Sparekassen fortsætter arbejdet med at støtte op om den ”grønne omstilling” af samfundet. Sparekassen tilbyder attraktive bæredygtige investeringsprodukter via samarbejdspartnerne Sparinvest og Bankinvest, udlånsprodukter til ”energivenlige” biler og til energiforbedringer af ejendomme samt tilsvarende indlånsprodukt. Endvidere har Sparekassen opsat ladestandere til el-biler ved hovedkontoret i Langå og senest ved Sparekassens nye kundeafdeling i Randers. Sparekassen fortsætter arbejdet med at nedbringe eget energiforbrug i de fysiske afdelinger. Dette sker ved optimering af ventilation, lys, varme, energivenlige firmabiler m.v

Nedenfor følger en række hovedtal for regnskabsudviklingen. For yderligere oplysninger – kontakt gerne direktør Peter Lading Sørensen på pls@spardjurs.dk eller 51161298. Den fulde halvårsrapport kan ses herHOVEDTAL 

Resultatopgørelse i tkr.

2023

2022

2021

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Netto rente- og gebyrindtægter

Value 1:

198.395

Value 2:

144.616

Value 3:

130.544

Text:

Kursreguleringer

Value 1:

9.997

Value 2:

-31.055

Value 3:

-1.137

Text:

Udgifter til personale og administration

Value 1:

110.858

Value 2:

105.202

Value 3:

105.505

Text:

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

Value 1:

2.219

Value 2:

-5.103

Value 3:

-4.633

Text:

Resultat før skat

Value 1:

90.480

Value 2:

8.998

Value 3:

22.675

Text:

Skat

Value 1:

21.365

Value 2:

1.115

Value 3:

5.994

Text:

Årets resultat

Value 1:

69.116

Value 2:

7.883

Value 3:

16.681

Balance i mio. kr.

2023

2022

2021

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Udlån

Value 1:

1.308

Value 2:

1.192

Value 3:

1.216

Text:

Indlån inkl. pensionspuljer

Value 1:

3.397

Value 2:

3.231

Value 3:

3.177

Text:

Egenkapital

Value 1:

546

Value 2:

473

Value 3:

461

Text:

Aktiver i alt

Value 1:

4.073

Value 2:

3.822

Value 3:

3.748

Nøgletal i pct.

2023

2022

2021

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Kapitalprocent

Value 1:

31,7

Value 2:

28,1

Value 3:

23,6

Text:

Kernekapitalprocent

Value 1:

29,3

Value 2:

25,6

Value 3:

21,5

Text:

Egenkapitalforrentning før skat p.a.

Value 1:

17,8

Value 2:

1,9

Value 3:

5,1

Text:

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.

Value 1:

13,6

Value 2:

1,7

Value 3:

3,8

1 2 Next