Hvidvask og terrorfinansiering -  hvad gør vi i Sparekassen?

Sparekassen ønsker at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.


Vi arbejder løbende med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og det gør vi blandt andet ved at overholde gældende lovgivningen og de krav, som hvidvaskloven stiller.


Sparekassen ønsker med andre ord, loyalt og ansvarligt at være medvirkende til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Etik før profit

Sparekassen anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave og ikke et konkurrenceparameter.

Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering over indtjening og ønsker samarbejde med kunder, hvor der er et klart og acceptabelt forretningsmæssigt formål.

Vi ønsker af princip at kende vores kunder, deres forretninger og måden hvorpå kunderne anvender Sparekassen.  Princippet fastholdes også selvom dette måtte give anledning til spørgsmål eller er kilde til modspil.

Lovgivning

Vi forklarer gerne vores kunder baggrunden for reglerne og formålet med vores spørgsmål.

Sparekassen er handlekraftig og agerer, såfremt vi oplever mistænkelige forhold. Det kunne eksempelvis vedrøre udenlandske overførsler til lande med forhøjet risiko, usædvanlige transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb m.v.

Sort arbejde og socialt bedrageri bestræber vi ligeledes at holde fra døren - og vi indretter i samarbejde med Sparekassens datacentral vores systemer derefter.

Myndighederne

Sparekassen anerkender behovet for at øge gennemsigtigheden og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.

Vi samarbejder med tilsynsmyndighederne og arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, således bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.

Medarbejdere

Veluddannede medarbejdere er grundstenen i en effektiv hvidvaskorganisation og Sparekassen sørger derfor for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Medarbejderne besidder en faglighed, som sætter den enkelte medarbejder i stand til på kvalificeret vis at håndtere Sparekassens hvidvaskrisiko indenfor deres faglige område.

Sparekassen har desuden udarbejdede forretningsgange og politikker, der er medhjælpende til at guide medarbejderne i arbejdet om at minimere hvidvask og terrorfinansiering.

Hvorfor stiller vi så mange spørgsmål?

Vi har fuld forståelse for, at nogle kunder oplever det som irriterende, eller som en mistænkeliggørelse af helt almindelige kunder!

Men vi har brug for din hjælp til at sikre, at vi løbende har de rigtige oplysninger om dig og din brug af Sparekassen – uanset hvor længe du har været kunde. Derfor vil du opleve, at vi stiller en række spørgsmål til dig enten via telefon eller i Netbank/Mobilbank.

Som alle andre finansielle virksomheder i Danmark, er Sparekassen underlagt regler som skal sikre, at vi følger bl.a. Hvidvaskloven. Ved at besvare spørgsmålene hjælper du os med til at beskytte dig som kunde, samtidig med at du hjælper os med at opfylde Sparekassens forpligtelser i forhold til landets love.

Link:

Hvorfor beder vi om ID og spørger ind til dine pengesager?

Finans Danmark

Finanstilsynet