BEKÆMPELSE AF HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

I Sparekassen har vi stort fokus på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering – det er en vigtig samfundsopgave, som vi tager alvorligt.

Sparekassen ønsker at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Derfor arbejder vi løbende med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering – det gør vi blandt andet ved at overholde gældende lovgivning og de krav, som hvidvaskloven stiller.


I Sparekassen støtter vi op om Finans Danmarks adfærdsprincipper til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering – det betyder at:

  • Vi påtager os loyalt og ansvarligt at medvirke til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet
  • Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger er ønskelige
  • Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter nedennævnte 6 adfærdsprincipper og tilhørende anvisninger:

                  - Vi sætter altid etik før profit

                  - Vi følger loven og lovens ånd

                  - Vi vil gerne kigges i kortene

                  - Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur

                  - Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask                        og terrorfinansiering

                  - Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

Sparekassens politikker og praksis understøtter målet om at gøre hvad vi kan for at sikre, at vi ikke bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering, økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

Sparekassen ønsker derfor ikke at indgå kundeforhold med kunder, hvor der ikke er et klart og acceptabelt forretningsmæssigt formål med kundeforholdet eller som det efter lovgivningen ikke er tilladt at indgå forretningsforbindelser med.

Indsatser i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering

Sparekassens indsatser handler først og fremmest om at forhindre, at der sker hvidvask af midler eller finansiering af terrorisme – det sker blandt andet ved at:

  • Vi ønsker af princip at kende vores kunder, deres forretninger og måden hvorpå kunderne anvender Sparekassen – dette princip fastholdes selvom det måtte give anledning til spørgsmål eller er kilde til modspil
  • Vi holder os ajour med gældende lovgivning og implementerer løbende nye regler og tiltag – vi forklarer også gerne vores kunder baggrunden for og formålet med vores spørgsmål
  • Vi monitorerer vores kunder og deres transaktioner for usædvanlige eller mistænkelige forhold – dette sker i samarbejde med Sparekassens kundevendte medarbejdere samt automatiske systemer i samarbejde med vores datacentral
  • Vi samarbejder med relevante myndigheder, herunder Hvidvasksekretariatet (SØIK) – og arbejder målrettet med underretninger, når en mistanke om mistænkelige forhold ikke kan afkræftes
  • Vi uddanner vores medarbejdere for at sikre at de er kompetente til at identificere og handle på potentielle mistænkeligheder. Veluddannede medarbejdere er grundstenen i en effektiv hvidvaskorganisation, hvorfor Sparekassen vægter relevant og tilstrækkelig uddannelse
  • Vi har etableret en hvidvaskfunktion med en hvidvasksansvarlig, der har til opgave at sikre, at Sparekassen opfylder kravene i hvidvaskloven og at reglerne overholdes på alle niveauer i organisationen
  • Vi har etableret en intern whistleblowerordning, hvor ansatte uafhængigt og selvstændigt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af lovgivningen begået af Sparekassen


Kend din kunde

Du undrer dig måske over, at vi beder dig om at se legitimation eller hvorfor vi nogle gange stiller spørgsmål til måden du anvender Sparekassen på.

Vi har fuld forståelse for, at dette kan opleves som irriterende eller mistænkeliggørelse af helt almindelige kunder – men som øvrige pengeinstitutter i Danmark er vi med til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, hvilket du mærker som kunde. Sparekassen skal nemlig kunne dokumentere overfor myndighederne at vi ved hvem vores kunder er, og at vi forstår hvordan de vil anvende Sparekassen.


Se mere i videoen og læs mere i nedenstående


Det skal vi vide om dig 

Når du ønsker at blive kunde i Sparekassen, men også som eksisterende kunde, beder vi dig om at indlevere legitimation samt at besvare en række spørgsmål om dig selv og dine økonomiske forhold.

Oplysningerne er væsentlige når vi skal rådgive dig, men sikrer også at de oplysninger vi har pligt til at indberette om dig, er korrekte.

Er du privatkunde vil du blive bedt om at indlevere kopi af legitimation (sundhedskort og kørekort/pas) som dokumentation for din identitet og adresse.

Er du erhvervskunde skal vi også se dokumentation for registrering af din virksomhed, tegningsrettigheder samt legitimation på virksomhedens ejere.

Er du en forening skal vi se dokumentation for registrering af din virksomhed, vedtægter, referat fra seneste generalforsamling samt legitimation på alle medlemmer i foreningens bestyrelse. Du kan læse mere om det at være foreningskunde i Sparekassen her.

Klik her for at se Finans Danmark pjece om emnet. 

Hvordan vil du bruge Sparekassen? 

Når du bliver kunde hos os, vil du opleve at vi, blandt andet, spørger ind til hvor meget du forventer der vil gå ind på din konto i løbet af et år (løn, SU og lignende), om du vil overføre penge til eller modtage penge fra udlandet, om du har forventet kontantaktivitet og om du har konto i andre pengeinstitutter.

Med andre ord skal vi have kendskab til formålet med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet. Vi spørger om disse oplysninger, da Sparekassen er forpligtet til at reagere, hvis der sker væsentlige ændringer i måden du bruger Sparekassen på.

Sparekassen skal vedligeholde disse oplysninger. Derfor vil du også om eksisterende kunde opleve, at vi beder dig om at ajourføre oplysningerne – ligesom vi kan bede dig om at skulle fremvise legitimation, også selvom vi kender dig rigtig godt.

Hvis vi bliver opmærksomme på transaktioner, som du ikke tidligere har lavet, der er usædvanligt store eller på anden vis virker ualmindelige, kan du opleve, at vi kontakter dig og spørger dig ind til dette. I nogle tilfælde vil vi også bede om dokumentation for transaktionerne.

Hvor er du skattemæssigt hjemmehørende? 

Sparekassen skal vide, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende. Det kan du læse mere om her.


Vil du vide mere 

Du kan få mere information om tiltag i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering på blandt andet Finanstilsynets hjemmeside samt pengeinstitutternes brancheorganisation Finans Danmarks hjemmeside.

Finanstilsynet har endvidere udarbejdet en Q&A med hyppigst stillede spørgsmål. Du finder links her:
Finanstilsynet 

Ofte stillede spørgsmål på hvidvaskområdet

Finans Danmark