Søg
Log på underskriftrum
Log på Netbank
Log på Netbank
Netbank privat
Netbank erhverv
Log på underskriftrum
Titel:

Ordinært repræsentantskabsmøde

Beskrivelse:

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til repræsentantskabsmøde 


torsdag den 25. marts 2021 kl. 18.00.


På grund af sundhedskrisen afholdes mødet virtuelt.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
  6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (ingen i 2021)
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

I forhold til den ordinære dagsordens punkter kan nævnes følgende:

Ad 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten er vedlagt og er desuden tilgængelig på Sparekassens hjemmeside - spardjurs.dk.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at renten på garantkapitalen for 2020 udbetales med en forrentning på 2,0 %. 


Ad 5: Godkendelse af bestyrelsens vederlag Bestyrelsen foreslår uændret vederlag.

Ad 6: Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer 
Bestyrelsens forslag til justeret lønpolitik til godkendelse af repræsentantskabet er vedlagt.

Ad 8: Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers (PwC) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Herning.


For at planlægge teknik m.v. beder vi dig venligst meddele dit tilsagn om deltagelse senest mandag den 22. marts 2020 – gerne til Dorthe Erhardsen på de@spardjurs.dk.


Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end ét repræsentantskabsmedlem. For at kunne oprette fuldmagten i afstemningssystemet, bedes fuldmagten være Sparekassen i

hænde senest mandag den 22. marts 2020 – gerne til Dorthe Erhardsen på de@spardjurs.dk.

 

SPAREKASSEN DJURSLAND

På bestyrelsens vegne

Pernille Amstrup-Bønløkke


 

Få et tilbud