Ordinært repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til repræsentantskabsmøde

torsdag den 30. marts 2023 kl. 17:30.

Mødet afholdes hos MadXpressen på Alsvej 21, 8940 Randers SV og indledes med en let middag og efterfølgende møde.  


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
 6. 6.     Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  6.a Godkendelse af lønpolitik
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (ingen i 2023)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

I forhold til dagsordenens punkter kan nævnes følgende:

Ad 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten er vedlagt som bilag 1 og er desuden tilgængelig på Sparekassens hjemmeside - spardjurs.dk.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at renten på garantkapitalen for 2022 udbetales med en forrentning på 2,5 %.

Ad 5: Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag for 2023.

           Formand:                                                                        DKK 220.070
           Næstformand:                                                                 DKK 110.040
           Det særligt regnskabskyndige bestyrelsesmedlem:       DKK 132.050

           Menige bestyrelsesmedlemmer                                     DKK   88.030

Ad 6: Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

Ad 6a: Godkendelse af lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at der godkendes en ny lønpolitik, hvori afsnit 1 opdateres med et afsnit om kontrol med aflønningen herunder lønpolitikkens efterlevelse. I afsnit 1 er der endvidere foretaget sproglige justeringer vedrørende kønsneutralitet i aflønningen.

Herudover foreslås sproglige justeringer i afsnit 2.

Slutteligt er afsnit 5 opdateret med de nuværende titler på Sparekassens væsentlige risikotagere.

De foreslåede ændringer fremgår med rettemarkeringer i det som bilag 2 vedlagte udkast til lønpolitik.

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers (PwC) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Vi beder dig venligst meddele dit tilsagn om deltagelse senest mandag den 27. marts 2023

til Dorthe Erhardsen på de@spardjurs.dk.

Fuldmagt:

Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end ét repræsentantskabsmedlem.

SPAREKASSEN DJURSLAND

På bestyrelsens vegne

Pernille Amstrup-Bønløkke