POLITIK FOR integration af bæredygtighedsrisici

Disclosureforordningen også kaldet SFDR er et EU-regelsæt i forhold til bæredygtig finansiering og har til formål at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område. 

Som finansiel rådgiver skal vi bl.a. oplyse dig om, hvorvidt vi tager hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger i rådgivningen. Med "negative bæredygtighedsindvirkninger" forstås investeringers negative indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold eller på forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.


I denne erklæring beskrives, hvorvidt og hvordan Sparekassen søger at tage hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vores investeringsrådgivning, herunder hvordan oplysningerne fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet behandles og integreres i investeringsrådgivningen. Erklæringen er afgivet i overensstemmelse med artikel 4(5) i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR) og artikel 11 i Kommissionens Delegerede Forordning 2022/1288 (SFDR Delegerede forordning).


Rammerne for Sparekassens arbejde med at tage hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fastlægges i vores Politik for integration af bæredygtighedsrisici, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives. Erklæringen gælder for de finansielle produkter, vi yder investeringsrådgivning om.

Se politikken her


Hensyntagen til negative bæredygtighedsvirkninger

Når vi i Sparekassen udvælger de finansielle produkter, som vi yder investeringsrådgivning om, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. Hensynet er baseret på oplysninger, som producenterne har stillet til rådighed i henhold til SFDR.


Minimumskrav til vores produktleverandører

Sparekassens samarbejdspartnere på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, udvælges blandt mange kriterier også ud fra en vurdering af deres evne til at integrere bæredygtighedsrisici samt negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, herunder løbende screening, udførelse af aktivt ejerskab samt eksklusion, når engagement og dialog ikke er tilstrækkeligt.


Ved udvælgelsen af de finansielle produkter Sparekassen rådgiver om, anvendes bl.a. følgende kriterier vedrørende de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer for produkterne.


Vores produktleverandører ekskluderer som minimum selskaber, der agerer inden for:

  • Klyngevåben
  • Landminer
  • Kemiske våben
  • Biologiske våben
  • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben

I forhold til kulproduktion og produktion af oliesand følger Sparekassens samarbejdspartner løbende selskabernes omsætning fra og eksponering mod disse. Alt afhængig af de enkelte selskabers deltagelse heri vil eksklusion kunne komme på tale. Internationale sanktioner, der f.eks. forbyder investeringer i bestemte lande, skal altid overholdes. Det gælder f.eks. for statsobligationer fra lande, der er omfattet af EU-sanktioner mod finansielle transaktioner med landet eller mod ledende personer, hvor det kan være svært at adskille disse og staten/centraladministrationen i det givne land.


Sparekassens produktleverandører er forpligtet til at integrere bæredygtighedsrelaterede faktorer i deres investeringsanalyser, beslutningsprocesser og deres arbejde med aktivt ejerskab. Det sætter dem i stand til at skride ind over for selskaber, der bryder internationale love og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og bekæmpelse af korruption.


I Sparekassen er vi bevidst om, at når en investering er udsat for bæredygtighedsrisici, kan det påvirke værdien af investeringen på linje med andre investeringsrisici og dermed i sidste ende resultere i et negativt afkast. Det, at vi tager højde for bæredygtighedsrisici ved investeringsrådgivning, betyder, at nogle selskaber og sektorer vil blive valgt fra som investeringsmulighed, mens andre derimod vil blive valgt til. For de finansielle produkter, vi yder investeringsrådgivning om, er det et krav, at de finansielle produkter blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af disse karakteristika, samtidig forudsættes det, at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis eller har bæredygtig investering som sit mål.


For finansielle produkter, der ikke indeholder oplysninger som krævet i henhold til artikel 8 eller artikel 9 i SFDR, forventer vi en klar og begrundet redegørelse for, hvorvidt og i givet fald hvordan de finansielle produkter tager de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i betragtning. Vi udvælger og rangerer ikke de finansielle produkter, vi rådgiver om, på grundlag af de vigtigste indikatorer for negativ påvirkning, der er anført i SFDR Delegeret forordning.


Som en del af egnethedsvurderingen bliver du som kunde spurgt til dine bæredygtighedspræference. På den måde er Sparekassens rådgivere i stand til at hjælpe vores kunder med at vælge de finansielle investeringsprodukter, der matcher kundens præferencer for bæredygtighed, herunder hensynet til at minimere de væsentligste negative påvirkninger, som investeringerne har på bæredygtighedsfaktorer.


GUIDE TIL BÆREDYGTIGHED OG INVESTERINGER

I investeringssammenhæng spørger vi dig ind til dine bæredygtighedspræferencer. Bliv klogere på, hvad vi bruger dine svar til, hvad de forskellige begreber betyder, og hvordan du kan integrere bæredygtighed i din investeringsportefølje.

Se guiden her

Har du ikke modtaget investeringsrådgivning efter juni 2022?

Hvis du ikke har modtaget investeringsrådgivning hos en af Sparekassens rådgivere efter juni 2022, betyder det, at vi ikke har afdækket og dokumenteret dine bæredygtighedspræferencer.


Afdækning af dine bæredygtighedspræferencer vil være en god anledning til at opdatere din investeringsprofil - herunder risiko, tidshorisont m.v. for at se, om dine investeringer fortsat passer til dig.


Vi anbefaler dig derfor at kontakte din rådgiver, hvis du endnu ikke har fået afdækket dine bæredygtighedspræferencer.


FIND VEJ I BÆREDYGTIGE INVESTERINGSFONDE

Det er et krav, at alle investeringsforeninger er mærket. Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier. Kategorierne kommer fra EU og er en del af et fælles regelsæt for bæredygtighed. Kategorierne skal gøre det nemmere for dig som investor at finde rundt i det store udbud af investeringer, hvor graden af bæredygtighed er forskellig fra fond til fond. Samtidig er de med til at modvirke greenwashing, hvor investeringsløsninger markedsføres som bæredygtige uden at være det.

Se beskrivelse af kategorierne her