Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Sparekassen tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af vores investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer.


Rammerne for Sparekassens arbejde med investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fastlægges i ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives. Se evt. HER.


I Sparekassen vurderer vi aktuelt, at drivhusgasemissioner har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af Sparekassens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning.


Beskrivelse af politikker for identifikation og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Sparekassens væsentligste politik for identifikation og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer udgøres jvf. ovenfor af ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”. Politikken opdateres og godkendes af pengeinstituttets bestyrelse på årlig basis. Politikken giver kunderne et sammenhængende billede af, hvordan Sparekassen tager højde for bæredygtighedsrisici, hvilke konkrete typer risici vi tager højde for, samt hvordan vi eller vores samarbejdspartnere løbende analyserer, hvordan konkrete selskaber og sektorers evne til at levere attraktive afkast påvirkes af disse risici.


Sparekassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores Politik for integration af bæredygtighedsrisici. 


Det betyder, at Sparekassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi i forbindelse med puljeløsninger tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.


Overordnet integreres bæredygtighedsrisici i Sparekassens investeringsprodukter med afsæt i følgende tre fokuspunkter:


1. Screening af investeringer

2. Aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og dialog samt

3. Eksklusion


Sparekassens engagement i og arbejde med ovenstående fokuspunkter som led i integrationen af bæredygtighedsrisici udføres af vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet. Sparekassen anser screening af investeringernes mulige negative bæredygtighedsvirkninger som et meget vigtigt redskab i arbejdet med at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser. 


Det er derfor et krav, at Sparekassens samarbejdspartnere via en løbende screening, dog minimum en gang årligt, identificerer selskaber med potentielle bæredygtighedsrisici og eventuelt opstiller investeringsrestriktioner over for bestemte industrier. Ved at anvende generelle screeningskriterier før investering, sigter vi mod at begrænse investering i virksomheder med negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer.


Politikker for aktivt ejerskab

Sparekassen ser aktivt ejerskab som et vigtigt redskab til at fremme selskabers langsigtede værdiskabelse og minimere risici relateret til bæredygtighedsrelaterede forhold samt finansielle risici for kunderne, efter investeringen er foretaget.


I nævnte "Politik for integration af bæredygtighedsrisici" er de overordnede rammer for Sparekassens arbejde med aktivt ejerskab fastlagt. Sparekassen udvælger vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.


Sparekassen ser dialog som et vigtigt redskab i det aktive ejerskab. Stemmeafgivelse bruges, hvor dialogen med selskabet ikke viser tilstrækkelige fremskridt. I de tilfælde, hvor dialog eller stemmeafgivelse ikke fører til handling fra selskabets side, vil vores samarbejdspartnere tage skridt til et frasalg og eventuelt placere selskabet på eksklusionslisten.


Henvisninger til internationale standarder

Generelt stiller Sparekassen krav om, at de udpegede samarbejdspartnere alle i et eller andet omfang har tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering. Konkret har alle de leverandører af finansielle produkter, som vi har indgået en distributionsaftale med, tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI).


Det betyder, at disse produktleverandører er forpligtet til at integrere bæredygtighedsrelaterede faktorer i deres investeringsanalyser, beslutningsprocesser og deres arbejde med aktivt ejerskab. Det sætter dem i stand til at skride ind over for selskaber, der bryder internationale love og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og bekæmpelse af korruption.