SPAREKASSENS RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2022.

 • BEDSTE BASISRESULTAT NOGENSINDE
 • IKKE TILFREDSSTILLENDE RESULTAT
 • KAPITALPROCENT STIGER TIL 25,0%
 • NYE LOKALER I RANDERS TIL EFTERÅRET

 • Halvåret er præget af de kraftigt stigende markedsrenter indenfor en meget kort periode. Sparekassens forretning med stort indlån i forhold til udlån (udlånsprocent 40) er udfordret, når markedsrenterne stiger kraftigt – forstærket af, når det sker indenfor kort tid.
 • Basisresultatet er det bedste i Sparekassens historie - og stiger med 4,9 mio. kr. eller 60 % i forhold til halvår 2021, primært som følge af
   - støt stigende udlån og indlån (henholdsvis 21 mio. kr. og 73 mio. kr. inkl.         pensionspuljer i forhold til halvår 2021)
   - kundernes omlægning af realkreditlån
   - generelt fald i administrationsomkostninger (3 %) – samt fravær af                     ekstraordinære omkostninger.
 • Sparekassens kunder kom fint igennem COVID-19 krisen. Kundernes gode bonitet og likviditet har medført, at der tilbageføres nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i niveauet 5,5 mio. kr.
 • Sparekassen har af forsigtighedsgrunde valgt at beregne et nyt ”ledelsesmæssigt skøn” (9,7 mio. kr.) til dækning af eventuelle ekstraordinære tab som følge af en kommende økonomisk afmatning – som skønnes at ville ramme især private kunder med høj gældsfaktor.
 • Kursreguleringer er på et uacceptabelt højt negativt niveau med et nettotab på 32,9 mio. kr., hvilket skyldes den usædvanligt høje stigning i markedsrenterne i halvåret. Sparekassen har alene danske børsnoterede obligationer i egenbeholdningen af værdipapirer samt aktier i sektorselskaber. Sparekassen valgte at afdække obligationsporteføljen primo juni 2022, hvorfor det efterfølgende rentefald indtil ultimo juni ikke kunne modregnes i tabet.
 • Sparekassens kunder tegner fortsat mere garantkapital. Sammen med at en række af Sparekassens største kunder har fået det bedre bonitetsmæssigt, betyder det, at Sparekassens samlede kapitalprocent ved halvåret kan opgøres til 25,0 %, hvilket er meget tilfredsstillende.
 • Sparekassens forventninger til årsresultatet for 2022 er et mindre positivt resultat før skat. Der er dog større usikkerhed om denne forudsigelse end sædvanligt – grundet den makroøkonomiske situation.
 • Sparekassen har brug for mere plads i Randers – og ikke mindst bedre parkeringsmuligheder. Sparekassen flytter derfor til velbeliggende og let tilgængelige lokaler på Århusvej i løbet af efteråret.

-------------------

Indtjening

Sparekassens udlån og indlån er støt stigende, men nettorenteindtægterne er fortsat presset grundet lavere pålydende renter på obligationsporteføljen, som alene udgør faldet på 1,5 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2021.

Den høje aktivitet for omlægninger af realkreditlån medfører dog i alt pænt stigende nettorente- og gebyrindtægter (+3,4 mio. kr.), hvilket er tilfredsstillende.

Alt tyder på at en større økonomisk krise er på vej. Centralbankerne er fortsat i gang med at hæve styringsrenterne for at dæmpe inflationen – og det forventes på sigt at give økonomisk recession i såvel USA som Europa. Dette med udfordringer til følge for Sparekassens kunder. Især private kunder med høj gældsfaktor forventes at få udfordringer. Sparekassen har derfor reserveret ekstra ca. 9,7 mio. kr. til dækning af eventuelle tab. (Ledelsesmæssigt skøn).

Indlånsudviklingen skyldes, at mange kunder fortsat ”holder på pengene”. Forbruget og investeringslysten var ved at komme i gang efter Covid-19 krisen, men så kom prisstigningerne, og nogle kunder er måske blevet overrasket over større fald i aktie- og obligationskurser end ventet, og er derfor helt eller delvist gået tilbage til kontant placering af midlerne på trods af de negative renter.

Omkostninger

Samlede omkostninger falder med 3 % - heraf en stigning på 4 % på personaleudgifter og et fald på 12 % på administrationsudgifter, hvilket bl.a. skyldes fravær af ekstraordinære omkostninger.

Basisresultat

Basisresultatet (Nettorente- og gebyrer fratrukket omkostninger og afskrivninger) er opgjort til 13,0 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2021 på 60 %.

Kapital og likviditet

Kapitalprocenten er udregnet til 25,0 % efter at halvårets resultat er fratrukket. Sparekassen forventer at kunne overholde kommende års solvenskrav ved almindelig indtjening. Sparekassen har massiv overdækning i likviditet – LCR er opgjort til 2.043 %.

Forventninger til resten af året

Udviklingen for 2. halvår påvirkes af den usikre makroøkonomiske situation med udsigt til recession samt fortsatte krigshandlinger i Europa. Den positive udvikling i basisindtjeningen forventes at fortsætte, men resultatet af værdipapirbeholdningen er usikkert. Der forventes et mindre positivt resultat før skat for 2022.

Nedenfor følger en række hovedtal for regnskabsudviklingen. For yderligere oplysninger – kontakt gerne direktør Peter Lading Sørensen på pls@spardjurs.dk eller 51161298.


HOVEDTAL 

Resultatopgørelse i tkr.

30-06-2022

30-06-2021

31-12-2021

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Netto rente- og gebyrindtægter

Value 1:

68.051

Value 2:

64.652

Value 3:

130.544

Text:

Kursreguleringer

Value 1:

-32.875

Value 2:

-3.892

Value 3:

-1.137

Text:

Udgifter til personale og administration

Value 1:

52.692

Value 2:

54.372

Value 3:

105.505

Text:

Nedskrivninger på udlån m.v.

Value 1:

-5.491

Value 2:

-4.621

Value 3:

-4.633

Text:

Resultat før skat

Value 1:

-14.345

Value 2:

8.927

Value 3:

22.675

Text:

Periodens resultat

Value 1:

-10.421

Value 2:

6.473

Value 3:

16.681

Balance i mio. kr.

30-06-2022

30-06-2021

31-12-2021

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Udlån

Value 1:

1.226

Value 2:

1.205

Value 3:

1.216

Text:

Indlån

Value 1:

3.200

Value 2:

3.127

Value 3:

3.177

Text:

Egenkapital

Value 1:

456

Value 2:

445

Value 3:

461

Text:

Garantkapital

Value 1:

175

Value 2:

163

Value 3:

168

Nøgletal i pct.

30-06-2022

30-06-2021

31-12-2021

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Kapitalprocent

Value 1:

25

Value 2:

22,3

Value 3:

23,6

Text:

Kernekapitalprocent

Value 1:

22,7

Value 2:

20,2

Value 3:

21,5

Text:

Egenkapitalforrentning før skat p.a.

Value 1:

-3,1

Value 2:

4,0

Value 3:

5,1

Text:

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.

Value 1:

-2,2

Value 2:

3,0

Value 3:

3,8

Text:

Indtjening pr. omkostningskrone

Value 1:

0,71

Value 2:

1,17

Value 3:

1,21

1 2 Next