Behandling af personoplysning


Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af vores hjemmesider


På vores hjemmeside tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger i en webformular (som fx dit navn, din adresse, dit kontonr., CPR-nummer eller 

e-mailadresse).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Sparekassens generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.
 

Formål med behandling af personoplysninger .

Sparekassen Djursland behandler oplysninger om kunden til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, herunder i forbindelse med:

 • betalinger
 • kunderådgivning
 • kundepleje
 • kundeadministration
 • kreditvurdering
 • markedsføring og
 • opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Bruger kunden kredit- eller betalingskort, netbank, eller anden betalingsformidling m.v., henter Sparekassen Djursland oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Det gør Sparekassen Djursland for, at Sparekassen Djursland kan gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Sparekassen Djursland indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger Sparekassen Djursland, om der er oplysninger registreret om kunden i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Sparekassen Djursland opdaterer oplysningerne løbende.

I forbindelse med ind- og udbetalinger af enhver art indhenter Sparekassen Djursland oplysninger fra indbetalere, forretninger, pengeinstitutter og andre med henblik på at gennemføre betalingen korrekt og for at overholde lovgivningen samt udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter m.v.

I overensstemmelse med hvidvasklovgivningen indhenter Sparekassen Djursland løbende oplysninger om formålet med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet med Sparekassen Djursland. Der indhentes desuden løbende oplysning om, hvor kundens midler stammer fra og om usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre. I øvrigt indhenter Sparekassen Djursland oplysninger, som Sparekassen Djursland efter en risikovurdering, finder nødvendige for at sikre opfyldelse af loven.

Sparekassen Djursland modtager oplysninger om dig og fra samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor kunden har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør.

For at sikre at kunden kan handle værdipapirer gennem Sparekassen Djursland, indhenter Sparekassen Djursland oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne, når det er relevant til brug for indrapportering af kundens handler med værdipapirer til myndighederne.

Sparekassen Djursland opbevarer kun kundens oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen, herunder så længe oplysningerne er relevante og nødvendige.

Grundlag for behandling af kundens personoplysninger

For at være kunde hos Sparekassen Djursland er kunden forpligtet til at give Sparekassen Djursland en række oplysninger som følge af lovgivningen.

Lovgrundlaget for Sparekassen Djurslands behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder

 • Betalingsloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Hvidvaskloven
 • Kreditaftaleloven
 • Skattekontrolloven

Derudover kan der ske behandling af kundens oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, kunden har indgået eller overvejer at indgå med Sparekassen Djursland, eller hvis kunden har givet sit samtykke.

Sparekassen Djursland foretager endvidere behandling af kundens oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Sparekassen Djursland. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden samt til direkte markedsføring.

Videregivelse af oplysninger om kunden

Sparekassen Djurslands ansatte har tavshedspligt.

Oplysninger om kunden videregives kun med kundens samtykke, eller når Sparekassen Djursland er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen.

Oplysninger om kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver.

Oplysninger om kunden kan f.eks. også videregives uden samtykke til:

 • SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), herunder Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når Sparekassen Djursland er forpligtet til videregivelsen
 • Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og kundens misligholdelse af aftaler

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere.

Indsigt i kundens personoplysninger

Kunden kan få indsigt i, hvilke oplysninger Sparekassen Djursland behandler om kunden, hvor de stammer fra, og hvad Sparekassen Djursland anvender dem til. Kunden kan få oplyst, hvor længe Sparekassen Djursland opbevarer kundens data og eventuelle modtagere af kundens data, i det omfang de måtte være blevet videregivet.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Sparekassen Djurslands forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Sparekassen Djurslands know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Berigtigelse eller sletning af kundens personoplysninger

Hvis de oplysninger, Sparekassen Djursland behandler om kunden, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har kunden ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har kunden ret til, at Sparekassen Djurslands behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassen Djurslands legitime interesser går forud for kundens interesser.

Begrænsning af behandling

Hvis kunden bestrider korrektheden af de oplysninger, som Sparekassen Djursland har registreret om kunden, eller har kunden gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan kunden kræve, at Sparekassen Djursland begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Sparekassen Djurslands legitime interesser går forud for kundens interesser.

Hvis kunden har krav på sletning af de oplysninger, som Sparekassen Djursland har registreret om kunden, kan kunden i stedet anmode Sparekassen Djursland om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Hvis behandling af de oplysninger, Sparekassen Djursland har registreret om kunden, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan kunden ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Sparekassen Djursland har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller kunden har givet sit samtykke hertil.

Indsigelse mod behandling

Hvis  Sparekassen Djursland behandler oplysninger om kunden på baggrund af kundens legitime interesse, har kunden mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen.

Dataportabilitet

Hvis Sparekassen Djursland behandler oplysningerne om kunden på baggrund af kundens samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har kunden ret til at få de oplysninger, kunden selv har leveret til Sparekassen Djursland, udleveret i et elektronisk format.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis kunden har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan kunden til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Kundens tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.


Kontaktoplysninger på dataansvarlig i Sparekassen Djursland


Sparekassen Djursland

Julie Hansen
Bredgade 10
8870 Langå
CVR-nr. 70558114
www.spardjurs.dk
jha@spardjurs.dk
 

Du kan læse Sparekassens fulde forretningsbetingelser her