Årsrapport 2022

 • Høj inflation samt kraftig uventet stigning i markedsrenterne medførte negative kursreguleringer på Sparekassens beholdning af værdipapirer med 31,1 mio. kr. Sparekassens årsresultat kan derfor opgøres til 9,0 mio. kr. før skat, og betegnes som ikke tilfredsstillende.
 • Basisresultatet før kursreguleringer og nedskrivninger forøges med næsten 82 %/15,8 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket er meget tilfredsstillende, og lover godt for kommende års indtjeningsmuligheder.
 • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 10,4 %/13,5 mio. kr., som følge af høj aktivitet på boligmarkedet samt forøget rentemarginal i forbindelse med stigninger i markedsrenten.
 • Tilfredsstillende omkostningsudvikling. Samlede omkostninger falder med ca. 0,5 mio. kr.
 • Udlån slutter med et mindre fald på 2,0 %/24,3 mio. kr. primært grundet mange boligejeres hjemtagelse af forøget lån hos realkredit, som ofte er anvendt til nedbringelse af lån hos Sparekassen.
 • Indlån vokser med 3,9 %/103 mio. kr.
 • Nedskrivninger er fortsat på et meget lavt niveau. For at tage højde for usikkerheden om den forventede negative makroøkonomisk udvikling har Sparekassen forøget sit skøn for mulige ekstraordinære nedskrivninger med 3,3 mio. kr. til i alt 13,0 mio. kr.
 • Solvensprocenten kan opgøres til 28,1 %. Aktuel solvensoverdækning på 8,7 % svarende til ca. 135 mio. kr. efter opfyldelse af buffere og NEP-tillæg, hvilket er meget tilfredsstillende.
 • Der indstilles til repræsentantskabet, at der udbetales 2,5 % i rente til garanterne. Justeret garantpolitik for 2023 og fremefter.
 • Forventning om resultat før skat i niveauet 35 - 50 mio. kr. for 2023.
 • Sparekassen fortsætter arbejdet med at støtte op om den ”grønne omstilling” i samfundet.
 • Succes i Randers, ny kundeafdeling i Ebeltoft samt nyt grønt opsparingsprodukt

Sparekassen opnåede i 2022 et positivt resultat før skat på 9,0 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men skal ses i lyset af en meget tilfredsstillende forøget basisindtjening med 82 % i forhold til 2021 og utilfredsstillende negativ kursregulering på Sparekassens beholdning af værdipapirer med 31,1 mio. kr. Omkostningsudviklingen samt mængder af ud- og indlån er tilfredsstillende. Solvensprocenten opgøres til 28,1 %, hvilket er tilfredsstillende. Der indstilles til repræsentantskabet, at der udbetales 2,5 % i rente til garanterne. Forventning om resultat før skat i niveauet 35-50 mio. kr. for 2023. Årsresultatet og resultatfordelingen er forudsat repræsentantskabets godkendelse.

------------------

Indlån og udlån

Indlån stiger med 3,9 %/103 mio. kr. og udlån falder med 2,0 %/24,3 mio. kr. hvilket er tilfredsstillende set i lyset af, at renteudviklingen har medført mange boligejeres hjemtagelse af forøget lån hos realkredit, som ofte er anvendt til ekstraordinær nedbringelse af lån hos Sparekassen.

Det går generelt økonomisk godt for Sparekassens kunder

Sundhedskrisen (COVID19) blev i løbet af 2022 fulgt af en økonomiske krise med krig i Europa, meget høj inflation og især høje priser på energi. På trods af dette går det økonomisk godt for langt de fleste af Sparekassens kunder – såvel erhverv som privat. Væksten i markedsområdet er på et lavere niveau, men arbejdsløsheden er fortsat meget lav.

Der er også udfordringer

Sparekassens nedskrivninger og tab er på et tilfredsstillende niveau. Selvom sundhedskrisen ser ud til at være slut, så har den økonomiske krise medført betydelige fald i priser på fast ejendom. Realkreditinstitutterne har strammet kravene til især rådighedsbeløbet så meget, at det medfører store udfordringer for især unge ”1. gangs købere” at komme ind på boligmarkedet. Hertil kommer usikkerhed om de kommende nye offentlige ejendomsvurderinger samt den fortsatte usikkerhed omkring udviklingen i energipriser, krigen i Ukraine m.v.

Det er generelt yderst usikkert, hvor dyb og hvor lang den økonomiske krise bliver – og størrelsen af de heraf afledte tab på Sparekassens kunders eksponeringer.

For at tage højde for denne usikkerhed har Sparekassen øget sit skøn for ekstraordinære nedskrivninger fra 9,7 mio. kr. til 13,0 mio. kr.

En solid Sparekasse med massiv støtte i lokalområdet

Sparekassens solvensprocent er steget fra 23,6 % til 28,1. Garantkapitalen er steget fra 168 mio. kr. i 2021 til 175 mio. kr. i 2022. Det er meget tilfredsstillende, og medvirker til at Sparekassen er virkelig godt rustet til at imødekomme de kommende års krav til yderligere konsolidering. Dette gælder også det særlige NEP-tillæg – som Sparekassen skal dække med ca. 4,9 % kapital – svarende til ca. 76 mio. kr. Det er generelt meget store pengemængder, som lovgivningen kræver, at en mindre lokal Sparekasse skal binde i kapital.

Rente til garanterne

Der indstilles til repræsentantskabet, at der udbetales 2,5 % i rente til garanterne for 2022. Justeret garantpolitik for 2023 og fremefter indikerer en garantrente i niveauet 3-4 %. Se mere herom på www.spardjurs.dk

Likviditet, solvens og omkostninger

 • Likviditeten er yderst tilfredsstillende – LCR opgjort til 855 %.
 • Overdækning i forhold til individuelt solvenskrav er opgjort til 8,6 % svarende til ca.135 mio. kr.
 • Tilfredsstillende omkostningsudvikling. Samlede omkostninger falder med ca. 0,5 mio. kr.

Forventninger til 2023

Sparekassen forventer i 2023 et resultat på et væsentligt højere niveau end i 2022. Sparekassen forventer et resultat på ca. 35 - 50 mio. kr. før skat. Det højere niveau for markedsrenter er på især kort sigt godt for Sparekassens forretningsmodel med højt indlånsoverskud. På lidt længere sigt er der stor usikkerhed om, hvor store tab Sparekassen får på kundernes eksponeringer, som følge af den økonomiske krise – herunder forventede endnu større prisfald på fast ejendom.

Sparekassen forventer øget salg af investeringsprodukter bl.a. som følge af, at de højere markedsrenter har medført, at produkter til forrentning af frie midler som f.eks. – ”Investeringskonto Fri” er et meget attraktivt alternativ til kontant indskud. Tillige forventes stigende salg af forsikrings- og leasingprodukter.

Sparekassen fortsætter arbejdet med at støtte op om den ”grønne omstilling”

Sparekassen fortsætter arbejdet med at støtte op om den ”grønne omstilling” i samfundet. Sparekassen tilbyder attraktive investeringsprodukter via samarbejdspartnerne Sparinvest og Bankinvest, udlånsprodukter til ”grønne” biler og til energiforbedringer af ejendomme. Endvidere har Sparekassen opsat ladestandere til el-biler ved hovedkontoret i Langå og senest ved Sparekassens nye kundeafdeling i Randers. Flere kommer til i de kommende år. Desuden fortsætter Sparekassen arbejdet med at nedbringe eget energiforbrug i de fysiske afdelinger. Dette sker ved optimering af ventilation, lys, varme, grønne firmabiler m.v.

Succes i Randers, ny kundeafdeling i Ebeltoft samt nyt grønt opsparingsprodukt

I november åbnede Sparekassen med stor succes nye lokaler på Århusvej i Randers. Kunder og ansatte har taget rigtigt godt imod de nye lokaler, som er udført med størst mulig brug af energivenlige materialer, klimastyring og ikke mindst elladestandere til brug for alle med grønne biler.

Sparekassen åbner forventet medio april 2023 ny kundeafdeling i den næststørste by på Djursland – Ebeltoft. Ebeltoft har i de senere år været inde i en særdeles positiv udvikling med bl.a. øget bosætning fra Århus området. I forbindelse med åbningen af ny kundeafdeling lanceres et nyt attraktivt opsparingsprodukt med ekstra bonusrenter til grønne formål.

Nedenfor følger en række hovedtal for regnskabsudviklingen. For yderligere oplysninger – se på www.spardjurs.dk eller kontakt gerne direktør Peter Lading Sørensen på pls@spardjurs.dk eller 51161298.Hovedtal 

Resultatopgørelse i tkr.

30-06-2023

30-06-2022

31-12-2022

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Netto rente- og gebyrindtægter

Value 1:

94.307

Value 2:

68.051

Value 3:

144.616

Text:

Kursreguleringer

Value 1:

4.986

Value 2:

-32.875

Value 3:

-31.055

Text:

Udgifter til personale og administration

Value 1:

54.206

Value 2:

52.592

Value 3:

105.202

Text:

Nedskrivninger på udlån m.v.

Value 1:

-2.899

Value 2:

-5.491

Value 3:

-5.103

Text:

Resultat før skat

Value 1:

45.395

Value 2:

-14.345

Value 3:

8.998

Text:

Periodens resultat

Value 1:

34.769

Value 2:

-10.421

Value 3:

7.883

Balance i mio. kr.

30-06-2023

30-06-2022

31-12-2022

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Udlån

Value 1:

1.243

Value 2:

1.226

Value 3:

1.192

Text:

Indlån

Value 1:

3.225

Value 2:

3.200

Value 3:

3.231

Text:

Egenkapital (inkl. overskud)

Value 1:

505

Value 2:

456

Value 3:

473

Text:

Garantkapital

Value 1:

174

Value 2:

175

Value 3:

175

Nøgletal i pct.

30-06-2023

30-06-2022

31-12-2022

tkr.

Pct.

tkr.

tkr.

Text:

Kapitalprocent

Value 1:

28,4

Value 2:

25,0

Value 3:

23,6

Text:

Kernekapitalprocent

Value 1:

25,8

Value 2:

22,7

Value 3:

21,5

Text:

Egenkapitalforrentning før skat p.a.

Value 1:

9,3

Value 2:

-3,1

Value 3:

5,1

Text:

Egenkapitalforrentning efter skat p.a.

Value 1:

7,1

Value 2:

-2,2

Value 3:

3,8

Text:

Indtjening pr. omkostningskrone

Value 1:

1,84

Value 2:

0,71

Value 3:

1,21

1 2 Next